Pravidla pětadvacetníkového licitovaného mariáše

1.Hráči a průběh hry

1.1 Počet hráčů: 3.

1.2 Případný čtvrtý hráč tzv. pauzíruje (a rozdává). Záleží na dohodě, zda se při placení počítá do obrany nebo zda je zcela mimo hru.

1.3 Hraje vždy jeden (aktér) proti dvěma (obrana). Kdo bude kdo závisí na výsledku licitace (viz bod 5).

1.4 Průběh hry: 1) Rozdávání (bod 4) - 2) Licitace (bod 5) - 3) Odhození talónu a volba hry (body 6 a 7) - 4) Flekování (bod 8) - 5) Sehrávka (body 9 a 10) - 6) Vyhodnocení a placení (body 16 a 17) - 7) Další hra (viz 4.4)

2.Karty

2.1 32 karet.

2.2 4 barvy: kule,listy,žaludy,srdce=lepší.

2.3 8 hodnot: 7,8,9,10,spodek,svršek,král,eso.

3.Hodnoty

3.1 Pro hry Sedma, Sto, Stosedm, Dvě sedmy a totéž v lepších od nejnižší po nejvyšší: 7,8,9,spodek,svršek,král,10,eso.

3.2 Pro hry Betl, Durch: 7,8,9,10,spodek,svršek,král,eso.

3.3 Hláška = svršek a král v jedné barvě u jednoho hráče.

3.4 Trumfy = aktérem zvolená barva, která má vyšší hodnotu než ostatní barvy.

3.5 Body za uhrané karty pro hry vyjma Betl, Durch, Dvě sedmy: desítka, eso (ostré) = 10 bodů, poslední štych = 10 bodů, netrumfová hláška = 20 bodů, trumfová hláška = 40 bodů.

4.Rozdávání karet

4.1 Před prvním rozdáním se karty dobře zamíchají, dále už se nemíchají.

4.2 Určí se rozdávající (sejmutím, pozdním příchodem), který nechá sejmout zadáka (hráč po pravici) karty.

4.3 Poté rozdá každému po pěti kartách (první dostane forhont - hráč po levici, pak zadák, poslední sobě). Následují dvě karty na stůl, které tvoří talón o který se licituje. Pak opět každému po pěti kartách a může začít licitace.

4.4 V další hře se pozice hráčů (rozdávající, forhont, zadák) posunou dle směru hodinových ručiček.

5.Licitace

5.1 Licitací se rozumí ta část hry, kdy se hráči pomocí povolených hlášek snaží prosadit takovou hru, která nejlépe odpovídá jejich listu. V licitaci vítězí nejvyšší nabídka.

5.2 Nejvýhodnější postavení má v licitaci forhont, pak zadák, nejhůře je na tom rozdávající.

5.3 Licitaci zahajuje rozdávající, který nabízí forhontovi ve vzestupném pořadí hry, které je ochoten hrát (viz bod 16). Může přitom přeskakovat některé stupně dle svého uvážení. Forhont odpovídá "mám" nebo "nemám". Tento duel končí vítězstvím forhonta tehdy, kdy již rozdávající nenabízí vyšší hru. Rozdávající vítězí tehdy, kdy forhont odpoví "nemám".

5.4 Proti vítězi licitace licituje stejným způsobem zadák. Pokud z licitace odstoupil forhont, stačí zadákovi držet stupeň nabízený rozdávajícím hráčem. Pokud licituje proti forhontovi, musí nabízet vyšší stupeň a forhontovi stačí nabídku držet.

5.5 Celkový vítěz licitace se stává aktérem, zbývající hráči tvoří obranu.

5.6 Nechce-li nikdo z hráčů dělat aktéra ani v nejnižším stupni (Sedma), končí hra zadarmo.

6.Volba hry

6.1 Aktér získává talón a jeho právem, ale i povinností je zvolit hru, kterou bude hrát. Smí hrát buď hru kterou vylicitoval, anebo jakoukoliv vyšší (viz bod 16).

6.2 Po odhození talónu (bod 7) ohlásí aktér hru, kterou bude hrát, a jaké budou trumfy (kromě Betla a Durcha), případně pomocné (Dvě sedmy). Po ohlášení a okomentování již nesmí byť jen nahlédnout do talónu.

6.3 Hry Sedma, Lepší sedma, Dvě sedmy a Lepší dvě sedmy nelze ohlásit bez sedmy nebo obou sedem v ruce - buď musí aktér ohlásit jinou hru, nebo je-li vylicitován nejnižší stupeň - Sedma - je možné složit karty bez ohlášení hry (tzv. Omyl) za 2 Kč. Porušení těchto pravidel není považováno za renonc - aktér se upozorní a je nucen hrát jinou hru dle licitace (nebo složit). Naopak neupozornění je renonc paušál 1. Pokud aktér vylicitoval Dvě sedmy a nemá je, je nucen hrát Dvě sedmy a sto, případně lepší.

6.4 Při ohlašování Betla, nebo Durcha musí mít aktér výnosovou kartu již položenou na stole (neučiní-li tak, mají protihráči právo vyžádat si položení výnosové karty na stůl dodatečně, ještě před schvalováním a flekováním - nejedná se tedy o renonc).

6.5 Po ohlášení hry aktérem následuje část komentování hry (flekování - bod 8).

7.Talón

7.1 Před ohlášením hry musí aktér odhodit do talónu dvě karty, které nepoužije pro hru.

7.2 Do talónu nesmí umístit žádnou z desítek a es (výjimku tvoří hry: Betl, Durch), ani žádnou hlášenou sedmu. Naopak trumfy je možné do talónu odhodit aniž by bylo nutno cokoliv předem ohlašovat.

7.3 Chyba při odkládání do talónu je považována za renonc paušál 2.

8.Schvalování, flekování, točení

8.1 Hráči flekují v pořadí podle směru hodinových ručiček.

8.2 Každý flek zdvojnásobuje cenu hry.

8.3 Hráč, který je na řadě je povinen zřetelně říci "dobrý" nebo "pas" v případě, že nechce flekovat, anebo ohlásí flek s případným upřesněním (na co). Porušení pořadí je renoncem.

8.4 Maximální počet fleků je 4, při závazku Hra a Sedma (i lepší) 6: "flek", "re(flek)", "super", "resuper", případně u (lepší) Hry a Sedmy ještě: "tutti", "boty".

8.5 Jeden obránce může flekovat maximálně 2x po sobě - týká se pouze (lepší) Hry a Sedmy - tj. pokud dal jeden obránce flek a super, nemůže už dát tutti - to může jen kolega obránce. Aktér takto omezen není.

8.6 Hraje-li se Sedma nebo Stosedm nebo Dvě sedmy a sto (a to i v lepších), není možné flekovat tu součást hry, která nebyla v minulém kole flekování flekována.

8.7 Flekování je u konce, zazní-li od aktéra nebo od obou hráčů obrany po sobě "dobrý", nebo pokud bylo dosaženo maximálního počtu fleků.

8.8 Po flekování následuje sehrávka.

9.Základní pravidla pro sehrávku

9.1 Základem je povinnost ctít barvu.

9.2 Nemám-li barvu, povinnost velí trumfovat.

9.3 Nemám-li barvu ani trumf, hraji co se mi hodí (kromě hlášené sedmy!).

9.4 Povinnost přebíjet - dát vyšší kartu, nežli je zatím na stole (samozřejmě jen tehdy, pokud takovou kartu mám).

9.5 Hlášená sedma (i v pomocné barvě) smí být odehrána až jako poslední karta dané barvy na ruce a to až v posledním, (resp.předposledním) štychu, pokud je to dle předchozích pravidel možné.

9.6 První výnos má vždy forhont (s výjimkou Betla a Durcha - u těchto her vynáší aktér). Do dalších štychů vynáší vždy ten hráč, který vzal poslední štych. Hráči přikládají karty podle směru hodinových ručiček.

9.7 Během sehrávky smějí hráči nahlížet pouze do posledního odehraného štychu.

9.8 Porušení kterékoliv zásady sehrávky je renoncem, paušál 1.

9.9 Hlášku hráč oznámí spoluhráčům položením krále či svrška oné hlášky (v průběhu nesení oné karty do štychu) na svůj balík štychů. Opomenutí nahlášení hlášky nelze později napravit a hláška se nezapočítává.

9.10 Po ukončení sehrávky následuje vyhodnocení hry a placení, včetně případných bonusů (viz body 16 a 17).

10.Pravidla jednotlivých her

10.1 Hra: Obě protistrany bojují, kdo bude mít víc desítek (esa, desítky, poslední štych, hlášky). V případě získání sta a více bodů se jedná o tzv. Tiché sto (viz bod 10.9).

10.2 Sedma (resp. Hra a Sedma): Aktér se zavazuje uhrát poslední štych ve hře svojí trumfovou sedmou a vyhrát hru. Každá z těchto součástí se flekuje zvlášť a zvlášť se i počítá.

10.3 Sto: Aktér se zavazuje uhrát alespoň sto bodů. Do tohoto počtu se mu počítá pouze jedna hláška. Má-li však s jednou hláškou stovku nebo víc, a navíc uhrál další hlášku (hlášky), počítá se mu i tato hláška. V případě, že aktér neuhraje ani s jednou hláškou stovku, závisí výše prohry na tom o kolik desítek uhrála obrana víc nežli směla. Tj. od počtu bodů obrany se odečte 30, pokud aktér měl trumfovou hlášku, odečte se deset pokud měl jen netrumfovou hlášku (hlášky) a přičte se deset pokud neměl hlášku. Toto se vydělí 10 a vynásobí sazbou (při levné neflekované stovce 1 Kč). Tj. každá desítka, kterou obrana uhraje navíc znamená v levné barvě a bez fleků 1 Kč.

10.4 Stosedm: Aktér se zavazuje uhrát stovku (viz 10.3) a poslední štych vzít svojí trumfovou sedmou. Každá z těchto součástí se flekuje zvlášť a zvlášť se i počítá.

10.5 Betl: Aktér se zavazuje neuhrát ani jeden štych, přičemž má první výnos. Nejsou voleny trumfy.

10.6 Durch: Aktér se zavazuje uhrát všechny štychy, přičemž má první výnos. Nejsou voleny trumfy.

10.7 Dvě sedmy: Aktér oznámí hru např. "Kule trumf, červené pomáhají". Zavazuje se tím vzít předposlední štych pomocnou srdcovou sedmou a poslední štych trumfovou kulovou sedmou, k neúspěchu stačí jednu ze sedem neuhrát. Pomocná barva nemá žádné podobné postavení jako trumf.

10.8 Dvě sedmy a sto: Aktér se zavazuje uhrát Dvě sedmy (viz 10.7) a Sto (viz 10.3). Každá z těchto součástí se flekuje zvlášť a zvlášť se i počítá.

10.9 Tiché sto: Uhraje-li některá z protistran neohlášenou - tichou stovku - pouze při závazku Hra (včetně všech hlášek), dostane zaplaceno dvojnásobek ceny právě hrané hry. Za každou desítku nad sto cenu právě hrané hry. Například: Aktér hraje lepší sedmu s "re" na sedmu a flekem na hru. Prohraje sedmu, ale uhraje stodvacet. Sedmu zaplatí "re" na lepší sedmu 4 Kč. Flekovaná hra stojí 1 Kč, za tichou stovku a za každou desítku navrch opět 1 Kč tj. celkem 4 Kč (1 Kč hra, 1 Kč sto, 1 Kč stodeset a 1 Kč stodvacet). Výsledkem je tedy hra "zadarmo".

10.10 Tichá sedma: neexistuje, nepočítá se, ani tichá, ani zabitá, při žádné hře.

11.Ložené hry

11.1 Za loženou hru obecně je považována hra s takovým rozložením karet, že aktér je schopen odehrát vítězně i s otevřenými kartami, aniž by záviselo na příznivé sloze karet obrany. Je-li "loženost" hry některým z hráčů zpochybněna, lze ji prověřit odehráním s otevřenými kartami, při libovolném proházení karet obrany.

11.2 Ložená hra u závazků Hra, Sedma, Sto a Dvě sedmy je tehdy, pokud aktér závazek uhrává a při jakékoliv rozloze karet u obrany a jakékoliv její sehrávce nemůže prohrát. Ložená hra u závazku Betl je tehdy, pokud aktér nemůže vzít žádný štych, a u závazku Durch pokud nemůže žádný štych ztratit, při jakékoliv rozloze karet u obrany (ale nikoliv při jakékoliv sehrávce!).

11.3 Hráč flekující loženou hru je povinen zaplatit navýšení ceny hry včetně "re" nejen za sebe, ale i za poškozeného spoluhráče - ten platí jen základní sazbu.

12.Které hry se nehrají

12.1 Složená hra, nikdo nevezme talón: zadarmo.

12.2 Sedma, kterou aktér nechce hrát - tzv. Omyl: aktér platí po 2 Kč.

12.3 Sedma bez fleku alespoň na některou její součást, hru či sedmu: aktér bere po 1 Kč (2 Kč v lepších).

12.4 Sedma s flekem pouze na hru: zadarmo.

12.5 Ložené hry (viz předchozí bod 11).

12.6 Dvě sedmy (i lepší) při čtyřech pomocných kartách v ruce jednoho z protihráčů.

13.Renonc

13.1 Technickým renoncem – paušál 1 je:

1. Řezání a míchání karet.

2. Nesprávný počet karet v talónu zjištěný před zahájením sehrávky.

3. Nedodržení postupu při schvalování, flekování a točení.

4. Neukázání některé ze sedem či čtyř a více pomocných v jedné ruce při hře Dvě sedmy.

5. Neukázání sedmy při hře Sedma.

6. Každé druhé a další chybné rozdání.

7. Zhlédnutí odložených karet hráčem, který k nim nemá právo z předchozí hry.

13.2 Renoncem ve hře – paušál 1 je:

1. Změna či nahlížení do talónu aktérem po okomentování hry.

2. Nesprávný počet karet v talónu zjištěný po zahájení sehrávky.

3. Nepřiznání barvy/trumfu.

4. Nepřebití nižší karty.

5. Předhození karty.

6. Předčasné odehrání hlášené sedmy.

7. Náznaky, signály, ovlivňování, prozrazení karty spoluhráči.

13.3 Renoncem ve hře – paušál 2 je:

1. Odložení esa nebo desítky do talónu s výjimkou her Betl a Durch.

2. Odložení hlášené sedmy do talónu.

3. Zhlédnutí cizích karet nebo talónu hrajícím hráčem.

14.Důsledky renonců

14.1 Hráč, který se dopustil technického renoncu, hradí všem ostatním hráčům pouze příslušný paušál za renonc. Případná hra se platí normálně.

14.2 Strana, která se dopustila renoncu ve hře, prohrála bez ohledu na dosavadní průběh sehrávky a karty zbývající na rukou hráčů. Hra se dále nedohrává a druhé straně náleží sazba za hru dle výsledku flekování. U závazků Hra a Sto se tato sazba stanoví dle počtu kontumačně uhraných bodů, nejméně však jako základní sazba. Kontumačně uhrané body jsou definovány jako součet všech bodů uhraných druhou stranou do okamžiku renoncu, všech bodů zbývajících ve hře teoreticky uhratelných a všech hlášek druhé strany. Mezi body zbývající ve hře se nepočítají body, které by renoncující strana jinak za všech okolností získala.

14.3 Hráč, který se dopustil renoncu ve hře, platí sazbu za hru za všechny ostatní hráče obrany aktérovi (jako hráč obrany), resp. všem hráčům obrany (jako aktér). Vedle toho hradí všem ostatním hráčům příslušný paušál za renonc.

14.4 Sejde-li se dva a více renonců ve hře v jedné sehrávce, přihlíží se pouze k prvnímu z nich, a to i pokud je zjištěn později, než renonc(e) následující.

14.5 V případě renoncu při hře, za kterou náležejí bonusové Kč, mohou být tyto uděleny jen té straně, která se renoncu nedopustila. Na přidělení bonusových Kč aktérovi však není nárok, jestliže v okamžiku renoncu již hra nebyla při dodržení obvyklých obranných postupů vyhratelná.

15.Sazby renonců

15.1 Paušál 1: 1 Kč.

15.2 Paušál 2: 5 Kč.

16.Licitační stupně a ceny her

16.1 Tabulka
StupeňDruh hry Upřesnění Cena
1.Sedma hra 0,25 Kč + sedma 0,50 Kč 0,75 Kč
2.Lepší sedma hra 0,50 Kč + sedma 1 Kč 1,50 Kč
3.Sto   1 Kč
4.Stosedm sto 1 Kč + sedma 0,50 Kč 1,50 Kč
5.Lepší sto   2 Kč
6.Lepší stosedm sto 2 Kč + sedma 1 Kč 3 Kč
7.Betl   3 Kč
8.Durch   5 Kč
9.Dvě sedmy   6 Kč
10.Dvě sedmy a sto sedmy 6 Kč + sto 1 Kč 7 Kč
11.Lepší dvě sedmy   9 Kč
12.Lepší dvě sedmy a sto sedmy 9 Kč + sto 2 Kč 11 Kč

16.2 Zaokrouhluje se vždy nahoru na celé Kč.

17.Bonusové Kč

17.1 Tabulka
Druh hry a podmínka S výnosem Bez výnosu
Sedma na 3 trumfy* 3 Kč 4 Kč
Sto na 5-6 trumfů bez obou ostrých 4 Kč 5 Kč
Sto na 4 trumfy s oběma ostrými 0 Kč (4 Kč)**5 Kč
Sto na 4 trumfy bez desítky 5 Kč 6 Kč
Sto na 4 trumfy bez esa 6 Kč 8 Kč
Sto na 4 trumfy bez obou ostrých 8 Kč 10 Kč
Sto na 4 trumfy na 20 - bonus 4 Kč
Betl 6-rák 3 Kč
Betl každé chytací eso vyjma 6-ráka 5 Kč
Flek na betla na 2-3 barvy 3 Kč
Durch každá barva bez esa 5 Kč
Durch každá chytací barva s esem bez krále5 Kč
Flek na durcha na 0-2 chytáky 5 Kč***
Dvě sedmy na 4 pomocné 4 Kč 5 Kč
Dvě sedmy a sto na 4 pomocné 5 Kč 6 Kč
Dvě sedmy na 4 trumfy 6 Kč 8 Kč
Dvě sedmy a sto na 4 trumfy 8 Kč 10 Kč
Dvě sedmy na 4 trumfy bez esa - bonus 3 Kč****
Lepší dvě sedmy na 4 pomocné 6 Kč 8 Kč
Lepší dvě sedmy a sto na 4 pomocné 8 Kč 10 Kč
Lepší dvě sedmy na 4 trumfy 10 Kč 12 Kč
Lepší dvě sedmy a sto na 4 trumfy 12 Kč 15 Kč
Lepší dvě sedmy na 4 trumfy bez esa - bonus5 Kč****

* I pokud se hra nehraje dle bodu 12, má aktér nárok na bonusové Kč.
** 0 Kč bonus při 4 trumfech s oběma ostrými s výnosem - 4 Kč je pro počítání na 2-3 trumfy dle bodu 17.2.
*** Kromě případu, kdy oba 2 chytáky jsou plonková esa.
**** Kromě případu, kdy aktér má všech 8 pomocných.

17.2 Každý trumf míň = dvojnásobek.

17.3 Lepší sedma či Lepší sto = dvojnásobek.

17.4 Karty v talónu se počítají jako by je měl aktér v ruce (kromě her Betl a Durch).

17.5 Bonusové Kč obdrží aktér navíc od obou hráčů obrany, při vyhrané hře a splněné podmínce.

17.6 Bonusové Kč za flekování obdrží flekující hráč od aktéra a spoluhráče v obraně. Například flek na Betla na 3 barvy, Betl prohraný: sazba 6 Kč, bonus 3 Kč pro flekujícího. Tj. aktér platí 15 Kč (2x 6 + 3), flekující hráč obdrží 12 Kč (6 Kč za hru plus 2x 3 Kč bonus), druhý obránce obdrží 3 Kč (6 Kč za hru mínus 3 Kč pro flekujícího).

17.7 Při hře Dvě sedmy a sto není žádný bonus za Dvě sedmy, pokud nebylo uhráno také Sto. Nicméně případný bonus za Sto se počítá i bez uhrání Dvou sedem.

17.8 Při uhrání obou závazků při hře Dvě sedmy a sto na 4 trumfy je bonus dvakrát (případně i 3x při 4 pomocných) - 1) za Dvě sedmy a sto na 4 trumfy, 2) za Sto na 4 trumfy, případně ještě 3) za 4 pomocné.

17.9 Za hru bez výnosu se vždy počítá jen jedna nejvyšší sazba, ostatní se počítají s výnosem.